Maak een afspraak

Onze Plameco dealer neemt contact met je op om
jouw voorkeursdatum en tijd te bespreken.

Onze Plameco dealer heeft ongeveer een uur nodig bij je thuis. Gelieve uw invoer te controleren.
Altijd een Plameco dealer bij jou in de buurt

Vind de dichtstbijzijnde Plameco dealer op basis van jouw postcode.

Vul hier jouw postcode in
Ongeldige postcode
Altijd een Plameco dealer bij jou in de buurt

Er is op basis van de postcode geen dealer gevonden. Kies jouw dealer hieronder op de kaart.

Maak een afspraak
Altijd een Plameco dealer bij jou in de buurt
Bekijk alle Plameco dealers

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van franchisenemers van Plameco Systems B.V.

Artikel 1. DEFINITIES
a) de verkoper: de ondernemer/verkoper die als franchisenemer verbonden is aan de franchiseorganisatie van de franchisegever Plameco Systems B.V. (hierna “Plameco”);
b) de afnemer; de opdrachtgever, koper, aanbesteder of een ieder, die met de verkoper een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie de verkoper een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht;
c) de koopsom; het totale bedrag (inclusief BTW) waarvoor de verkoper een overeenkomst met de afnemer is aangegaan ter zake het door de verkoper leveren van zaken en/of installeren van zaken en/of aannemen van werk.

Artikel 2. DE GELDIGHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die zijn uitgebracht door, respectievelijk gesloten met de verkoper. Aan een ander staat het niet vrij van deze voorwaarden gebruik te maken.

Artikel 3. DE OFFERTE
1. Alle door de verkoper uitgebrachte offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de datum van de offerte. Bij aanvaarding van de offerte door de afnemer buiten deze termijn is alleen een overeenkomst tussen partijen tot stand gekomen, indien de verkoper bevestigt dat de aanvaarding van de offerte desondanks door haar wordt beschouwd als een rechtsgeldige aanvaarding van een aanbod.
2. Indien de offertes zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten, dan aanvaardt de verkoper geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in deze door de afnemer aangeleverde informatie. De eventuele daaruit voorvloeiende schade is geheel voor rekening en risico van de afnemer, zulks onverminderd de verplichting van de afnemer om de overeengekomen prijs voor het werk aan de verkoper te voldoen.
3. In de offerte zijn slechts begrepen die werkzaamheden en te leveren materialen die daarin met zoveel woorden zijn genoemd. Tenzij anders uit de offerte blijkt zijn in de offerte ook niet begrepen: elektrawerkzaamheden, metselwerk, stukadoorswerk, schilderwerk, takel- en hijswerk, breek-, hak- en timmerwerk.
4. De verkoper behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op de bij de offerte en de overeenkomst verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Door de verkoper verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen dienen voorts op het eerste verzoek van de verkoper onverwijld door de afnemer aan de verkoper te worden afgegeven.

Artikel 4. DE OVEREENKOMST
1. Aanbetaling
De verkoper is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst een aanbetaling te vragen tot een door haar te bepalen omvang (inclusief BTW).
2. Prijswijziging.
Indien na het sluiten van de overeenkomst maar voor de oplevering een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs indien en voor zover deze prijswijziging zich voordoet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst. Prijsverhogingen na de hierboven genoemde periode van drie maanden (maar voor de oplevering) kunnen door verkoper aan de afnemer worden doorberekend.
3. Eigendomsvoorbehoud.
Zolang de afnemer de koopsom niet geheel aan de verkoper heeft voldaan, blijven de door de verkoper aan de afnemer geleverde zaken eigendom van de verkoper. De afnemer is
verplicht voor zorgvuldige bewaring van deze zaken zorg te dragen. Door het afstaan van deze zaken aan derden dan wel het in onderpand geven daarvan en/of het uit de ruimten waar deze zaken door de verkoper geleverd zijn verwijderen of doen verwijderen daarvan dan wel op andere wijze verwijderen en/of vervreemden van deze zaken zal de afnemer aan de verkoper een per direct opeisbare boete verbeuren ter grootte van de koopsom, onverminderd de verschuldigdheid van de koopsom door de afnemer.
4. Zekerheidsstelling.
Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is de verkoper gerechtigd om voorafgaand aan de (verdere) uitvoering van de overeenkomt nadere zekerheid van de afnemer te verlangen ter verzekering van de nakoming van de betalingsverplichtingen door de afnemer.
Artikel 5. DE LEVERTIJD
De opgave van de levertijden geschiedt altijd bij benadering en betreffen geen fatale termijnen. Aan opgegeven levertijden kunnen door de afnemer geen rechten worden ontleend. De levertijd zal niet aanvangen voordat de afnemer alle door hem aan te leveren bescheiden heeft aangeleverd en de overeengekomen voorschotbetaling op de rekening van de verkoper zal zijn ontvangen.
Artikel 6. DE OP / AFLEVERING
1. Onder op/aflevering wordt verstaan de feitelijke aanbieding aan de afnemer.
2. Wanneer is overeengekomen waar en wanneer op/aflevering van zaken en/of half gerede producten zal geschieden, heeft de afnemer, tenzij anders overeengekomen, ervoor te zorgen dat:
a) de plaats waar de op/aflevering dient te geschieden deugdelijk kan worden afgesloten;
b) de plaats waar op/aflevering dient te geschieden bereikbaar is en dat voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op/aflevering mogelijk te maken;
c) in de ruimte waarin gewerkt dient te worden elektriciteit, licht, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is;
d) in de ruimte waarin gewerkt wordt de afnemer voor een deugdelijke afdekking en bescherming van zijn daar aanwezige zaken (waaronder meubels, kunstobjecten, apparatuur e.d.) zorgdraagt.
Indien de afnemer aan het hiervoor in dit artikellid gestelde geheel of gedeeltelijk niet voldoet, dan is de verkoper gerechtigd om alle daaruit voortvloeiende schade en kosten op de afnemer te verhalen. Voorts geldt dat schade aan zaken van de afnemer (of aldaar aanwezige zaken van derden) geheel voor eigen rekening en risico van de afnemer is.
3. Indien naast levering tevens montage van geleverde zaken is overeengekomen, dan wordt het werk geacht te zijn opgeleverd direct nadat de verkoper de montagewerkzaamheden heeft verricht.
4. Een tekenbevoegd persoon dient namens de afnemer het opleverformulier (indien van toepassing) ter goedkeuring te ondertekenen. Door ondertekening bevestigt de afnemer dat de geleverde en/of gemonteerde producten deugdelijk en volledig aan hem zijn afgeleverd/opgeleverd.
5. De namens verkoper aanwezige persoon mag er op vertrouwen dat degene die namens de afnemer het opleverformulier ondertekent ook tekeningbevoegd is. De afnemer zal zich in dat verband niet op onbevoegdheid van de betreffende vertegenwoordiger kunnen beroepen.
6. Het ontbreken van een opleverformulier en/of een handtekening van de afnemer maakt niet dat van een rechtsgeldige aflevering van de producten en/of oplevering van de montagewerkzaamheden geen sprake is.
7. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders is overeengekomen.
Artikel 7. HET VERVOER EN DE VERVOERSSCHADE
In de overeenkomst is, tenzij anders is overeengekomen, begrepen het vervoer van de gekochte zaken door de verkoper, die het risico van beschadiging en verlies draagt. De afnemer wordt geacht de gekochte zaken zonder vervoersschade te hebben ontvangen indien deze niet nadat hij de gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, de verkoper/opdrachtnemer binnen één week van het gebrek op de hoogte heeft gesteld.
Artikel 8. DE BETALING
Koop en verkoop
1. Elke (koop)overeenkomst geschiedt onder de algemene conditie: betaling netto contant bij aflevering.
2. De verkoper die een levering ter uitvoering van een overeenkomst in gedeelten uitvoert, is gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur.
3. Wanneer door de verkoper een factuur aan de afnemer wordt toegezonden, dan bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Bij overschrijding van de in het vorige lid genoemde betalingstermijn (dan wel een schriftelijk overeengekomen afwijkende betalingstermijn) is de afnemer van rechtswege in verzuim door het enkel verstrijken van deze termijn, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is. Voorts zal ingeval van niet tijdige betaling met ingang van de vervaldag van de factuur over de hoofdsom of het nog onbetaald gebleven gedeelte daarvan een rente ad 2% per maand - een gedeelte van een maand wordt in dat verband als een gehele maand gerekend - verschuldigd zijn, onverminderd het recht van de verkoper op vergoeding van verdere schade.
5. Vanaf het moment dat de afnemer in verzuim is met het tijdig betalen van het aan de verkoper verschuldigde, zijn alle kosten verbonden aan het nemen van rechtsmaatregelen -waaronder ook de buitengerechtelijke kosten - die de verkoper zal moeten maken om tot incassering van haar vorderingen op de afnemer te komen, voor rekening van de afnemer. Voor wat betreft de buitenrechtelijke incassokosten is de verkoper gerechtigd de volgende tarieven te hanteren (gestaffeld): 15% over de eerste € 5000,-- en 5% over het meerdere, zulks met een minimum van € 500,--.
6. Ingeval de afnemer nalaat tijdig te betalen of tijdig de verplichting(en) ingevolge de overeenkomst na te komen, is verkoper gerechtigd, hetzij verdere leveranties op te schorten, hetzij de overeenkomst of een gedeelte daarvan zonder enige voorafgaande ingebrekestelling buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd het recht van de verkoper tot volledige betaling van het totale orderbedrag inclusief omzetbelasting.
Artikel 9. DE ANNULERING / ONTBINDING
1. Indien na het aanvaarden van de order wijzigingen door de afnemer worden opgegeven, met welke wijzigingen de verkoper niet kan instemmen, of indien de order geheel of gedeeltelijk door de afnemer wordt geannuleerd, komen alle reeds gemaakte kosten alsmede het bedrag van de winstderving en overige schaden voor rekening van de afnemer. In de in de vorige volzin genoemde gevallen zal de afnemer voorts een per direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete aan de verkoper verbeuren ter grootte van 60% van het totale offertebedrag (inclusief omzetbelasting), zulks onverminderd het recht van de verkoper de eerdergenoemde kosten en schaden volledig op koper te verhalen.
2. Ter zake de door verkoper de leveren en/of monteren zaken verklaren de verkoper en de afnemer dat de afnemer geen beroep kan doen op het in artikel 6:230o BW neergelegde recht op ontbinding van de overeenkomst, nu deze zaken volgens de specificaties van de afnemer worden vervaardigd als bedoeld in artikel 6:230p lid f onder 1e BW.
Artikel 10. DE ONUITVOERBAARHEID VAN HET WERK EN OVERMACHT
1. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat volledige en juiste nakoming van het overeenkomst niet mogelijk is, hebben partijen het recht elkaar voor te stellen de overeenkomst te wijzigen in een overeenkomst die wel juist en volledig kan worden nagekomen.
2. Indien de partijen de overeenkomst niet wijzigen, zoals in het vorige lid genoemd, hebben partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. In dat geval is de afnemer verplicht de in verband met de uitvoering van de werkzaamheden door de verkoper reeds gemaakte kosten aan de verkoper te vergoeden.
3. In geval slechts een bepaald deel van de overeenkomst niet kan worden nagekomen, om redenen zoals vermeld in het eerste lid van dit artikel, zal het in de voorgaande leden gestelde slechts gelden voor het niet uitvoerbare deel van de overeenkomst.
Artikel 11. VERANTWOORDELIJKHEID TOESTAND EIGENDOM AFNEMER
De afnemer is zelf verantwoordelijk voor de toestand waarin zijn eigendommen waarin de door de verkoper te plaatsen en/of te monteren zaken worden aangebracht zich bevinden. Indien ten gevolge van deze toestand schade aan de door de verkoper geplaatste en/of gemonteerde zaken ontstaat – waaronder vlekvorming, verkleuring en/of vervuiling – dan kan de verkoper daar door de afnemer niet voor aansprakelijk worden gehouden. De afnemer zal zich in een dergelijk geval niet kunnen beroepen op het feit dat de afgeleverde en/of gemonteerde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden en de afnemer zal in dat geval ook geen beroep kunnen doen op de in artikel 12 neergelegde garantieregeling.
Artikel 12. DE GARANTIE
1. De afnemer heeft op de door de verkoper geleverde zaken garantie conform het hierna vermeldde in dit artikel. De afnemer kan zich conform het hierna bepaalde op de garantie beroepen indien de door de verkoper geleverde zaken aantoonbaar gebreken en/of eigenschappen bevatten die maken dat de producten niet aan de eisen voldoen die daaraan in redelijkheid mogen worden gesteld. De afnemer kan zich niet op de garantie beroepen indien de schade en/of gebreken aan de door de verkoper geleverde zaken het gevolg zijn van onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik van dan wel een onoordeelkundige dan wel onzorgvuldige omgang met de geleverde zaken door de afnemer. Evenmin kan de afnemer zich op de garantie beroepen indien de schade en/of gebreken aan de door de verkoper geleverde zaken (mede) het gevolg zijn van onvoldoende onderhoud aan deze zaken. De garantie van de verkoper heeft voorts de volgende reikwijdte:
a) tot één jaar na de factuurdatum worden gebrekkige zaken op kosten van de verkoper gerepareerd, respectievelijk vervangen, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten
b) na één jaar en tot twee jaar na de factuurdatum worden de onder a van dit artikellid bedoelde kosten voor 2/3 door de verkoper en voor 1/3 door de afnemer gedragen.
c) na twee jaar en tot drie jaar na de factuurdatum worden de onder a van dit artikellid bedoeld kosten voor 1/3 door de verkoper en voor 2/3 door de afnemer gedragen.
2. Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.
3. Enige andere garantie dan de in het vorige lid aangegeven garantie wordt door de verkoper niet verstrekt.
4. Indien geen deugdelijke vervangende producten door de verkoper kunnen worden geleverd, dan is de verkoper gerechtigd in plaats van vervanging de afnemer te crediteren voor de oorspronkelijke voor dat product in rekening gebrachte prijs, waarbij voor wat betreft de omvang van de creditering door de verkoper zal worden aangesloten bij de verdeelsleutel zoals genoemd in lid 1 van dit artikel. Verdere garantie wordt door de verkoper in dat geval niet verstrekt.
5. Kleine afwijkingen in kwaliteit, afmeting, samenstelling of hoeveelheid geven de afnemer
geen recht tot enige aanspraak op de verkoper.
6. Iedere aanspraak van de afnemer op garantie komt te vervallen indien en zodra de afnemer zonder toestemming van de verkoper door derden werkzaamheden aan de door de verkoper geleverde en/of gemonteerde zaken laat verrichten dan wel zelf werkzaamheden aan de door de verkoper geleverde en/of gemonteerde zaken verricht.
Artikel 13. RECLAMES
7. Klachten ter zake van gebreken en afwijkingen in kwaliteit, samenstelling, hoeveelheid of afmeting van de door de verkoper geleverde en gemonteerde zaken, dienen door de afnemer schriftelijk bij aangetekend schrijven binnen 14 dagen nadat het gebrek c.q. de afwijking is ontdekt dan wel redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden bij de verkoper te worden ingediend, op straffe van verval van elke aansprakelijkheid van de verkoper uit dien hoofde. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, wordt de betalingsverplichting van de afnemer hierdoor niet opgeschort. Bij schending van de in de eerste volzin van dit artikellid neergelegde klachtplicht zal de afnemer voorts geen beroep kunnen doen op de in artikel 12 van deze voorwaarden bedoelde garantie.
Artikel 14. AANSPRAKELIJKHEID
a) De aansprakelijkheid van de verkoper ter zake de door haar geleverde zaken en (voor zover van toepassing) de montage van die zaken is beperkt tot nakoming van de in artikel 12 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.
b) Behoudens het bepaalde in lid a van dit artikel is iedere aansprakelijkheid van de verkoper voor schade jegens de afnemer en jegens derden (waaronder gevolgschade) voortvloeiend uit de tussen de verkoper en de afnemer gesloten overeenkomst uitgesloten. De afnemer vrijwaart de verkoper voorts tevens voor iedere vordering en/of aansprakelijkheid van derden jegens de verkoper ter zake de door de verkoper geleverde en/of gemonteerde zaken en/of verrichtte werkzaamheden voortvloeiend uit de tussen de verkoper en de afnemer gesloten overeenkomst.
c) Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van de verkoper ingevolge de overeenkomst met de afnemer beperkt tot de hoogte uitdrukkelijk beperkt tot de hoogte van een eventuele schadeverzekeringsuitkering dan wel, indien geen verzekeringsuitkering kan worden verkregen of geen verzekering ter zake de aansprakelijkheid aanwezig is, tot de hoogte van de koopsom (inclusief BTW).
Artikel 15. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
1. De verkoper verwerkt de persoonsgegevens van de afnemer op grond van Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) . Op basis van deze wet moet de verkoper het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen, die zijn opgenomen in artikel 6 AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan dergelijke gegevens te verwerken voor het tot stand komen of uitvoeren van een overeenkomst, of voor de behartiging van een gerechtvaardigd doel, dan wel voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting. De verkoper verwerkt de gegevens van de afnemer in eerste instantie voor het tot stand komen of uitvoering van de overeenkomst, maar kan de gegevens van de afnemer tevens gebruiken voor de andere twee grondslagen.
2. De verkoper verwerkt de door de afnemer verstrekte persoonlijke gegevens voor de navolgende doelen:
a) het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met een betrokkene en het afwikkelen van het betalingsverkeer; en/of
b) het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden; en/of
c) het uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten teneinde een relatie met een betrokkene tot stand te brengen en/of met een cliënt in stand te houden dan wel uit te breiden;
d) het waarborgen van de belangen van de franchiseorganisatie, voor zover van toepassing, daaronder mede begrepen het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) (strafbare) gedragingen die het belang van Plameco en haar franchisenemers schaden;
e) het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
De verkoper slaat de persoonlijke gegevens alleen op zolang als deze voor een van deze doelen nodig of wettelijk voorgeschreven is.
3. De verkoper kan bij het uitvoeren van de opdracht gebruik maken van een van de externe dienstverleners uit haar netwerk. Daarvoor kan het noodzakelijk zijn dat persoonlijke gegevens van de afnemer aan deze dienstverlener worden verstrekt. Voor zover de verkoper voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens aan externe dienstverleners doorgeeft, zijn deze eveneens gehouden aan de wettelijke voorschriften voor de gegevensbeveiliging en de bepalingen in deze privacyverklaring. De gegevens van de afnemer worden verder niet aan derden doorgegeven.
4. De afnemer heeft het recht om de van hem bewaarde persoonlijke informatie in te zien, zijn persoonlijke informatie te wijzigen of te laten verwijderen, voor zover dit niet door wettelijke regelingen wordt belemmerd en/of voor zover de gegevens niet noodzakelijk zijn voor de behoorlijke nakoming van de overeenkomst. De afnemer dient hiervoor schriftelijk of via email een verzoek te doen, vergezeld van een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs, gericht aan (de Functionaris Gegevensverwerking van) de verkoper.
5. De persoonlijke informatie van de afnemer wordt met inachtneming van de technische en organisatorische mogelijkheden, zo goed mogelijk beveiligd om ongeautoriseerd gebruik en misbruik van persoonlijke informatie te voorkomen. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot persoonlijke informatie en slechts voor zover dit nodig is voor de uitvoering van hun werk.
6. In geval van een eventueel datalek informeert de verkoper binnen 24 uur na het ontdekken ervan de afnemer in het geval er een aanzienlijke kans is dat het datalek ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de afnemer. De verkoper zal de afnemer vervolgens op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het datalek.
7. Voor klachten of vragen over de gegevensverwerking door de verkoper kan de afnemer zich richten tot de functionaris gegevensverwerking van de verkoper, op het in lid 4 vermelde adres.
Artikel 16. TOEPASSELIJK RECHT
a) Op alle overeenkomsten van de verkoper en daarmee samenhangende (rechts-) handelingen als aanbiedingen, leveringen en dergelijke, is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de afnemer aldaar woonplaats heeft.
b) Voor transacties met een in het buitenland gevestigde de afnemer wordt de toepasselijkheid van de zogenaamde Eenvormige Wetten en van het Weens Koopverdrag uitdrukkelijk uitgesloten.
c) In geval van verschil in interpretatie van deze voorwaarden in verschillende talen waarin zij zijn gesteld, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.
Artikel 17. FORUMKEUZE
Alle geschillen tussen de verkoper en de afnemer zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, onverminderd het recht van de verkoper om

Vraag de Plameco brochure aan voor uitgebreide productinformatie

Laat je inspireren door alle mogelijkheden die Plameco jou te bieden heeft op gebied van spanplafonds.

Aanvraag brochure Of maak een afspraak
Plameco brochure